Na jednání Generálního shromáždění MAS Strážnicko z.s. 11. srpna 2015 v Hroznové Lhotě bylo schváleno hospodaření MAS a výroční zpráva za rok 2014.

Cílem MAS je i nadále podpořit a rozvinout maximum schopných inovativních projektů pro obnovu a rozvoj venkova na Strážnicku. V rámci projektů podporujeme obce, podnikatele, občanská sdružení i aktivní jednotlivce z obcí Strážnicka, kteří mohou realizovat své projekty pro rozvoj území Strážnicka s dotací do 60 %  nákladů (investice podnikatelů) až 90 % nákladů (projekty nezakládající veřejnou podporu sdružení, spolků a obcí).

Finanční prostředky MAS získává především z Fondů EU, hlavně OP Zemědělství v rámci Programu rozvoje venkova založeného na metodě Leader vedeného Ministerstvem zemědělství ČR (MZe). Z toho jsem čerpali finanční prostředky v letech 2008-2013. MAS přijala 123 návrhů od podnikatelů, občanských sdružení a obcí, z nichž bylo v  rámci Programu rozvoje venkova (PRV) realizováno 82 projektů v celkové výši přes 53 mil. Kč. Na tyto projekty byla v rámci PRV uvolněna dotace převyšující částku 32 mil. Kč. Úspěšně byly realizovány i projekty v rámci nadregionální a česko-slovenské přeshraniční spolupráce v objemu přes 9,6 mil. Kč, např. síť cyklotras na Moravsko-slovenském pomezí „4cykloregio“, „Venkovské tradice v krajině“ a nebo „Kopaničarska ovocno-destilátová stezka“. Na základě zveřejňovaných výzev v letech 2015 – 2020 bude MAS opět koordinovat projekty rozvoje Strážnicka, a to ve více operačních programech (OP) EU.

 
Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastíProfesia
   
ACnet.cz