Strategie komunitně vedeného místního rozvoje MAS Strážnicko (SCLLD) na období 2014 – 2020

Komunitně vedený místní rozvoj (CLLD) je metodou pro zapojení partnerů na místní úrovni, jak občanské společnosti, tak i místních ekonomických subjektů při vytváření a realizaci místních integrovaných strategií v daném území. Může být velmi účinným nástrojem k novým, efektivnějším a udržitelnějším formám hospodářského i sociálního rozvoje a ochrany životního prostředí.
V rámci tvorby strategie CLLD byla na základě společných jednání pracovních skupin MAS Strážnicko  a diskuzí s veřejností formulována vize pro období do roku 2020:

Strážnicko – svébytný příhraniční region založený na spolupráci všech jeho obyvatel v péči o krajinu, tvorbě místních produktů a šetrném cestovním ruchu pramenícím také z bohaté rodinné, církevní a kulturní tradice. Na Strážnicku je udržitelný systém vzdělávání, služeb a sociální péče založený na integraci a uplatnění inovací. V péči o životní prostředí je prosazován celostní princip vycházející ze šetrného využívání zdrojů, energií a odpadů. Tyto přístupy přinášejí dobrou nabídku zaměstnání, rozvinutý společenský život v obcích a životní prostředí atraktivní pro mladé rodiny a lákající návštěvníky.

Dokument strategie CLLD „Strážnicko – je i Váš kraj“ je k dispozici zde:
Strategie CLLD MAS Strážnicko 2014-2020