10. výzva PRV

Vyhlašujeme 10. výzvu PRV dne 4. 4. 2022 k předkládání žádostí o dotaci v rámci operace 19.2.1 Programu rozvoje venkova na období 2014–2020.

Termín vyhlášení výzvy: 4.4.2022

Termín příjmu žádostí: od 4.4.2022 do 15.7.2022

Termín registrace na RO SZIF: 24.8.2022

Vyhlášení výzva č. 10 PRV

Dodatek k souhlasu s vyhlášením Výzvy č. 10 MAS Strážnicko – příjem žádostí od 4.4.2022 do 15.7.2022

Souhlas s vyhlášením výzvy č. 10 PRV

Interní postupy PRV

Prohlášení o neexistenci střetu zájmů výzva č. 10

Fiche 3 Podnikatelé pro rozvoj Strážnicka

Fiche 5 Veřejná prostranství, školy, spolková zařízení a expozice pro Strážnicko

Strategie komunitně vedeného místního rozvoje MAS Strážnicko (SCLLD)

Příručky a manuály usnadňující podání žádosti:
Přehled kroků k předložení žádosti o dotaci z PRV
Informace pro žadatele o přístup na Portál farmáře
Podrobný postup pro vygenerování a zaslání Žádosti o dotaci PRV
Zjednodušený postup pro vygenerování a zaslání Žádosti o dotaci PRV
Práce s průřezovými přílohami v operaci 19.2.1
Příručka pro publicitu PRV
Klasifikace ekonomických činností CZ-NACE

Cenový marketing, časté chyby a příklady dobré praxe – POZOR!!! – nová příloha č. 6 – Doklad o neexistenci střetu zájmů. Vztahuje se na všechny zakázky ze žádostí o dotaci zaregistrovaných od letošního roku 2022, tedy jak pro výběrová řízení, tak pro cenové marketingy. Ovšem důležité je, že povinnost dokládat platí pouze pro veřejné zadavatele (obce, státní školy, státní instituce…). Pokud však zadavatelé zadají své zakázky dle zákona ZZVZ, tedy zadávací řízení, přílohu musí v takovém případě doložit vždy.

Tabulka cenového marketingu – doporučený vzor

Povinné přílohy a příloha č.21:
Příloha č. 1 Soulad se strategií CLLD
Příloha č. 2 Soulad s cílem rozvoje obce a ÚPD
Příloha č.21 PROHLÁŠENÍ o realizaci projektu v souladu s plánem rozvoje obce

Seznam přijatých žádostí o podporu 10. výzva PRV

Zápis z 1. jednání výběrové komise dne 25.07.2022

Zápis z 2. jednání výběrové komise dne 01.08.2022

Seznam vybraných a nevybraných ŽoD 10. výzva PRV

Schválení projektů 10. výzva PRV