Obnova krajiny na Strážnicku

Vážení občané Strážnicka,

rádi bychom vám nabídli možnost spolupráce na obnově krajiny Strážnicka, zvláště na zadržování vody, které v ní rapidně ubývá a na výsadbě zeleně, jíž je místy žalostně málo. MAS (Místní akční skupina) Strážnicko bude v roce 2018 a 2019 vypisovat výzvy na podávání projektů na obnovu krajiny, zadržování vody a výsadby zeleně na Strážnicku. O podporu z OPŽP (Operační program životní prostředí) administrované přímo v MAS Strážnicko mohou žádat obce, spolky, podnikatelé, jakož i zemědělci na tato opatření:

  • Tvorba prvků ÚSES (Územní systém ekologické stability) – vytváření a obnova biocenter, biokoridorů, interakčních prvků dle platné plánovací dokumentace, tvorba dokumentací a také vytváření a obnova vodních prvků s ekostabilizační funkcí; podpora 80 – 100%
  • Výsadby na nelesní půdě v CHKO Bílé Karpaty – liniové a skupinové výsadby neovocných i ovocných dřevin v krajině (stromořadí, remízy, krajinné sady, krajinné prvky); podpora 85%
  • Protierozní opatření – zakládání a obnova travních pásů, průlehů v blocích orné půdy, stabilizace drah soustředěného povrchového odtoku (hrázky, terasy, svodné příkopy apod.), preventivní opatření (zakládání či obnova mezí, remízů apod.), obnova či zakládání větrolamů; podpora 75%
  • Sídelní zeleň – zakládání a obnova ploch a prvků veřejné zeleně (parků, zahrad, sadů, uličních stromořadí, alejí, lesoparků, remízů, průlehů) a zlepšení jejich funkčního stavu liniovými, skupinovými i solitérními výsadbami stromů doprovázenými založením nebo obnovou zatravněných ploch nebo ošetřením stromů či výsadbami keřů a realizace funkčních propojení přírodních ploch a prvků, včetně vodních prvků; pořízení či aktualizace studie systému sídelní zeleně, je-li navázána na realizované opatření, zpracování dendrologického a inventarizačního průzkumu a odpovídajících speciálních průzkumů; podpora 60%.

Vaše záměry můžete konzultovat na obecním úřadě ve vaší obci (především soulad s územním plánem obce) a nebo přímo v kanceláři  MAS Strážnicko na nám Svobody č. 501 ve Strážnici – po předchozí domluvě na tel. 724 162 265 nebo nejlépe e-mailem na hrdousek.v@straznicko.cz. Více informací naleznete na  www.straznicko.cz a na www.milionstromu.cz.