2. výzva OPŽP – Realizace ÚSES, protierozní opatření – ukončena

MAS Strážnicko, z.s. – 2. výzva OPŽP: ÚSES, PROTIEROZNÍ OPATŘENÍ – UKONČENA

Prodloužen termín příjmu žádostí o podporu

Termín vyhlášení výzvy: 3. 12. 2018 16:00 hodin

Termín zahájení příjmu žádostí o podporu: 3. 12. 2018 16:00 hodin

Termín ukončení příjmu žádostí o podporu: 16. 7. 2019 20:00 hodin

Důležité dokumenty:

Výzva č.2_OPŽP_4.3 Modifikovaná

Pravidla pro žadatele a příjemce

Kritéria pro hodnocení projektů

Náklady obvyklých opatření MŽP 2018

Metodika přímých a nepřímých nákladů

Standard péče o přírodu a krajinu SPPKA  02-001-2013 – Výsadba stromů

Standard AOPK péče o přírodu a krajinu SPPK C02 003 Výsadby ovocných dřevin

Seznam doporučených autochtonnich dřevin

Seznam vybraných projektů 2. výzva OPŽP