Seminář Agrolesnictví

Ve spolupráci s Českým spolkem pro agrolesnictví uspořádala dne 17. 12. 2018 MAS Strážnicko seminář pro potenciální žadatele o podporu v programu OPŽP na téma „Agrolesnictví – šance pro krajinu?“

Děkujeme přednášejícím za informování zejména vlastníků půdy o alternativních způsobech obhospodařování zemědělské půdy, které agrolesnictví nabízí. Tento způsob zajišťuje zlepšený stav půd s vyššími produkčními možnostmi, které mají mimo jiné významné mimoprodukční funkce – zejména protierozní a vodohospodářskou funkci, snižuje prašnost, zvyšuje kvalitu půd, biologickou různorodost krajiny a v neposlední řadě tvoří i významný estetický prvek.

Pozvánka – seminář Agrolesnictví

Prezentace – seminář Agrolesnictví