12. výzva PRV

Vyhlašujeme 12. výzvu PRV dne 23. 3. 2023 k předkládání žádostí o dotaci v rámci operace 19.2.1 Programu rozvoje venkova na období 2014–2020.

Termín vyhlášení výzvy: 23.3.2023

Termín příjmu žádostí: od 23.3.2023 do 2.6.2023

Termín registrace na RO SZIF: 26.6.2023

Vyhlášení výzva č. 12 PRV

Souhlas s vyhlášením výzvy č. 12 PRV

12. výzva – Dodatek k souhlasu s vyhlášením výzvy – příjem žádostí od 23.3.2023 do 2.6.2023

Seznam vyhlášených Fichí a předpokládaná alokace:

Celková výše dotace pro 12. výzvu je 4 631 390,- Kč

Žadatelé mohou předkládat ve výzvě své projekty v rámci Fichí 1, 2, 3 a 5.

Číslo Fiche

Název Fiche

Vazba Fiche na článek Nařízení EP a Rady (EU) č. 1305/2013

Alokace

pro 12. výzvu

F1

Udržitelné hospodaření v krajině

Článek 17, odstavec 1., písmeno a) – Investice do zemědělských podniků

1 300.000,- Kč

 

F2

Podpora zemědělských a potravinářských výrobků na Strážnicku

Článek 17, odstavec 1., písmeno b) – Zpracování a uvádění na trh zemědělských produktů

1 400.000,- Kč

 

F3

Podnikatelé pro rozvoj Strážnicka

Článek 19, odstavec 1., písmeno b) – Podpora investic na založení nebo rozvoj nezemědělských činností

933.000,- Kč

 

F5

Veřejná prostranství, školy, spolková zařízení a expozice pro Strážnicko

Článek 20 – Základní služby a obnova vesnic ve venkovských oblastech

998.390,- Kč

 

Interní postupy MAS Strážnicko, z.s. pro PRV – verze listopad 2022

PRAVIDLA pro žadatele 19.2.1

Příručky a manuály usnadňující podání žádosti:
Postup a vzory dokumentů k výběrovému řízení a cenovému marketingu:
Cenový marketing, časté chyby a příklady dobré praxe – POZOR!!! – nová příloha č. 6 – Doklad o neexistenci střetu zájmů. Vztahuje se na všechny zakázky ze žádostí o dotaci zaregistrovaných od letošního roku 2022, tedy jak pro výběrová řízení, tak pro cenové marketingy. Ovšem důležité je, že povinnost dokládat platí pouze pro veřejné zadavatele (obce, státní školy, státní instituce…). Pokud však zadavatelé zadají své zakázky dle zákona ZZVZ, tedy zadávací řízení, přílohu musí v takovém případě doložit vždy.
 
Povinné přílohy stanovené MAS:
Příloha č. 1 Soulad s cílem rozvoje obce a ÚPD
 
Přílohy ke článku 20: