13. výzva PRV

Vyhlašujeme 13. výzvu PRV dne 18. 12. 2023 k předkládání žádostí o dotaci v rámci operace 19.2.1 Programu rozvoje venkova na období 2014–2020.

Termín vyhlášení výzvy: 18.12.2023

Termín příjmu žádostí: od 18.12.2023 do 09.02.2024

Termín registrace na RO SZIF: 1.3.2024

Vyhlášení výzva č. 13 PRV

Souhlas s vyhlášením výzvy č. 13 PRV

Seznam vyhlášených Fichí a předpokládaná alokace:

Celková výše dotace pro 13. výzvu je 1 471 029,- Kč

Žadatelé mohou předkládat ve výzvě své projekty v rámci Fichí 1, 3 a 5.

Číslo Fiche Název Fiche Vazba Fiche na článek Nařízení EP a Rady (EU) č. 1305/2013 Alokace

pro 13. výzvu

F1 Udržitelné hospodaření v krajině Článek 17, odstavec 1., písmeno a) – Investice do zemědělských podniků 271.029,- Kč
F3 Podnikatelé pro rozvoj Strážnicka Článek 19, odstavec 1., písmeno b) – Podpora investic na založení nebo rozvoj nezemědělských činností 400.000,- Kč
F5 Veřejná prostranství, školy, spolková zařízení a expozice pro Strážnicko Článek 20 – Základní služby a obnova vesnic ve venkovských oblastech 800.000,- Kč

Interní postupy MAS Strážnicko, z.s. pro PRV – verze listopad 2022

PRAVIDLA pro žadatele 19.2.1

Příručky a manuály usnadňující podání žádosti:
Postup a vzory dokumentů k výběrovému řízení a cenovému marketingu:
Cenový marketing, časté chyby a příklady dobré praxe – POZOR!!! – nová příloha č. 6 – Doklad o neexistenci střetu zájmů. Vztahuje se na všechny zakázky, tedy jak pro výběrová řízení, tak pro cenové marketingy. Ovšem důležité je, že povinnost dokládat platí pouze pro veřejné zadavatele (obce, státní školy, státní instituce…). Pokud však zadavatelé zadají své zakázky dle zákona ZZVZ, tedy zadávací řízení, přílohu musí v takovém případě doložit vždy.
Povinné přílohy stanovené MAS:
Příloha č. 1 Soulad s cílem rozvoje obce a ÚPD
Přílohy ke článku 20:

Seznam přijatých žádostí o podporu 13. výzva PRV

Zápis z 1. jednání Výběrové komise

Zápis z 2. jednání výběrové komise

Zápis z Rady MAS – schválení žádostí o podporu

Přehled schválených žádostí o podporu 13. výzva PRV